PHP生成随机字符串

生成随机字符串在做项目中经常用到,像注册登录验证码等。经常在QQ群里有朋友问怎么生成一个随机字符串,下面分享一个。

函数功能:

1、生成指定长度的随机字符串

2、灵活选择生成的随机字符串的复杂度

/**
 +----------------------------------------------------------
 * 生成随机字符串
 +----------------------------------------------------------
 * @param int    $length 要生成的随机字符串长度
 * @param string  $type  随机码类型:0,数字+大小写字母;1,数字;2,小写字母;3,大写字母;4,特殊字符;-1,数字+大小写字母+特殊字符
 +----------------------------------------------------------
 * @return string
 +----------------------------------------------------------
 */
function randCode($length = 5, $type = 0) {
  $arr = array(1 => "0123456789", 2 => "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", 3 => "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", 4 => "~@#$%^&*(){}[]|");
  if ($type == 0) {
    array_pop($arr);
    $string = implode("", $arr);
  } else if ($type == "-1") {
    $string = implode("", $arr);
  } else {
    $string = $arr[$type];
  }
  $count = strlen($string) - 1;
  for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    $str[$i] = $string[rand(0, $count)];
    $code .= $str[$i];
  }
  return $code;
}

默认生成的随机字符串长度为5,生成的字符串包含:数字+大小写字母

留下评论

鄂ICP备13000209号-1

鄂公网安备 42050602000277号